Korpsets vedtekter

Last ned vedtektene her (PDF).

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

§1 ORGANISASJON

Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF).

Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:

 1. En kan være musikant i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
  Korpset kan gi dispensasjon til deltakelse etter ovennevnte dato. Musikanter som er elever ved videregående skole utover det året de fyller 19 år, kan fortsette sitt medlemskap uten dispensasjon. Ved deltakelse i mesterskap med øvre aldersgrense, kan BSM søke om dispensasjon for medlemmer som går utover aldersgrensen. En eventuelldispensasjon avgjøres av arrangøren.

§2 FORMÅL

BSM skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

BSM skal:

1) Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverendeaktiviteter og god
organisering.

2) Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.

3) Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

4) Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

§3 MEDLEMSKAP

§3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Økonomiske forpliktelser må godkjennes av foresatte inntil musikanten fyller 18 år. Ved innmelding i skolekorpset blir musikanten automatisk medlem i NMF (Norges musikkorps forbund).

§3.2 Forutsetning for medlemskap

1) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs vedtekter, reglement og lovligevedtak.

2) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldendeinnmeldingssjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarestmulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldendeskjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang tilreservasjon mot registrering.

3) Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfellefravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.

4) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kanmedføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

5) Bruk av skolekorpsets eiendeler i andre korps eller aktiviteter skjer på musikantens ansvar.

§3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

1) Musikkorpsåret følger skoleåret.

2) Medlemmene plikter å betale kontingent og andre innbetalinger innen det forfall som ergitt på fakturaen.

3) Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etterkorpsets medlemstall pr. 31. desember.

§3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette per brev eller e-post til styrets nestleder med kopi til korpsleder. BSM følger Bærum kommunale musikk- og kulturskoles frister for oppsigelse høst og vår. Utmelding etter fristen medfører at medlemmet må betale korpskontingent for påfølgende halvår, samt egenandel for individuell undervisning, hvis denneer gjennom korpset. Individuell undervisning gjennom Bærum kommunale musikk- og kulturskole er et privat anliggende mellom korpsets medlem og Musikk- og kulturskolen.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

§3.5 Suspensjon og eksklusjon

1) Styret iverksetter disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldigevedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

2) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

3) I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

4) Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET

§4.1 Status

Årsmøtet er BSMs høyeste myndighet.

Korpsets æresmedlemmer inviteres til årsmøtet.

§4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

1) Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av tidsperioden september – oktober.

2) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.

3) Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

4) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

5) Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker skal fremmes for korpsets styre, og må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som er kommet inn i rett tid, frem for årsmøtet.

§4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

1) På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
– Medlemmer som har fylt 12 år.
– Medlemmers foresatte, dog slik at hvert medlem kun representerer en stemme.
– Styrets medlemmer i alle saker, styret har dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

2) Følgende har tale- og forslagsrett:
– Medlemmer til og med 11 år

3) Følgende har talerett:
– Representanter fra NMF.
– Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

4) Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

5) Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett deltakelse.

§4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1) Konstituering

 1. Åpning.
 2. Opptelling av antall stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste.
 5. Valg av møteledelse.
 6. Valg av møtesekretær.
 7. Valg av protokollunderskrivere.

2) Godkjenning av årsmelding

3) Musikantene i hovedkorpset velger representant og vararepresentant for korpsmedlemmene for 1 år. Representantene skal være medlemmer i hovedkorpset. Navnene informeres Årsmøtet og protokollføres.

4) Godkjenning av revidert regnskap.

5) Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og budsjett for inneværende korpsår

6) Saker fremmet av musikkorpset styre og medlemmer

7) Valg:

 1. Leder for ett år.
 2. Nestformann, kasserer, sekretær, leder tiltakskomite, korpsledere og varamenn, velges for 2 år (for AK velges for 1 år).
 3. Instrumentforvaltere, uniformforvaltere og noteforvaltere velges for 2 år, fortrinnsvis 2 representanter i hvert verv.
 4. En revisorer velges for ett år. 5. Leder for hver avdeling (loppemarked) velges for 2 år.
 5. Minimum 2 og maksimum 3 medlemmer til kjøkkenkomiteen velges for 2 år. 1 av medlemmene velges som leder, og er også avdelingsleder.
 6. 3 medlemmer i valgkomiteen velges for 1 år, hvorav leder velges særskilt Valgkomiteen velges hvis mulig blant styrerepresentanter som går av.

De som velges må være fylt 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom en eller flere av årsmøtets deltakere krever det.

§5 STYRET

§5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, leder for tiltakskomiteen, korpsledere, og en representant for korpsmedlemmene.

Musikkutvalget (MU) består av styrets nestleder, korpsledere, to representanter for korpsmedlemmene og dirigenter.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer.

§5.2 Fullmakter

1) Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

2) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

3) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

4) Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura.

§5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

1) Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig, dog minst 3 møter hvert halvår

2) Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatør med tale og forslagsrett.

3) Styret er beslutningsdyktig når minst fire er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

4) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

§5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap for hver korpsårsperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

§5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets nestleder, som også leder Musikkutvalget, utøver daglig personalansvar.

Styrets leder har det øverste personalansvar.

§6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er et forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§7 KOMITEER

§7.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskap for hver årsmøteperiode og legge frem beretning for årsmøtet

§7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4

§8 UENIGHETER / TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9 OPPLØSING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKFORBUND

1) Vedtak om oppløsing av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.

2) I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden frem til et nytt musikkorps er opprettet, skal denne konto disponeres av NMF, kulturstyret eller Bærum kommunale musikkskole. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

3) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, Bærum kommunale musikkskole eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen det antall år det siste årsmøtet bestemmer.

4) Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTSETTELSE 22. september 2003

Revidert 25. september 2014