Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i Bryn skoles musikkorps

Torsdag 28. september 2017, kl 18.00 på personalrommet på Bryn skole

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent/møtesekretær
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll sammen med møteleder
  5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning
  6. Saker fremmet til årsmøtet
  7. Budsjett for korpsåret 2017-2018
  8. Valg av styremedlemmer og tillitsvalgte

Eventuelle saker som ønskes behandlet, bes meddelt styret innen 13. september, på mail til styrets leder Ingvild: ingvild.amble.eriksen@eunet.no.

Alle korpsmedlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og stemmerett. Foreldre har møte-, tale- og stemmerett for korpsmedlemmer under 15 år. Yngre medlemmer har tale- og forslagsrett. Styremedlemmer er selvstendige korpsmedlemmer og har møte-, tale- og stemmerett.

Styrets forslag til årsregnskap, revisors beretning, årsberetninger og budsjett 2017/2018, samt valg-komiteens forslag til ny styremedlemmer og tillitsvalgte, vil bli sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er korpsets øverste organ. Vi håper flest mulig musikanter, foreldre og foresatte møter, slik at vi kan ha konstruktive diskusjoner. Valgkomiteen har gjort en god jobb, og forslag til nytt styre er klart på forhånd. Vi tar sikte på en rask gjennomføring av møtet, slik at musikantene kan gå tilbake til øvelsen.

Vel møtt!

Bryn, 5.september 2017

Med vennlig hilsen styret i BSM

 

Les innkallingsdokumentet her: Innkalling årsmøte 2017

Her er saksdokumentene til årsmøtet:

01_Styrets-årsberetning-2016-2017
02_Musikkutvalgets-årsberetning_2016-2017
03_Regnskap 2016-2017
04_Budsjett 2017-2018
05_BSM – Valgkomiteens innstilling 2017
06_Forslag-fra-styret