Årsmøte 2015

Styret innkaller til årsmøte i Bryn skoles musikkorps Torsdag 24. september 2015, kl 18.00 på personalrommet på Bryn skole

Dagsorden:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2 Valg av møteleder

3 Valg av referent/møtesekretær

4 Valg av representanter til å undertegne protokoll sammen med møteleder

5 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning

6 Saker fremmet til årsmøtet

7 Budsjett for korpsåret 2015-2016

8 Valg av styremedlemmer og tillitsvalgte

Eventuelle saker som ønskes behandlet, bes meddelt styret innen 10. september, på mail til styrets leder: Ingvild: ingvild.amble.eriksen@eunet.no.

Alle korpsmedlemmer som har fylt 12 år har møte-, tale- og stemmerett. Foreldre har møte- taleog stemmerett for korpsmedlemmer under 12 år. Yngre medlemmer har tale- og forslagsrett. Styremedlemmer er selvstendige korpsmedlemmer og har møte-, tale- og stemmerett. Styrets forslag til årsregnskap, revisors beretning, årsberetninger og budsjett 2014/2015, samt valg-komiteens forslag til ny styremedlemmer og tillitsvalgte, vil bli sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er korpsets øverste organ. Vi håper flest mulig musikanter, foreldre og foresatte møter, slik at vi kan ha konstruktive diskusjoner. Valgkomiteen har gjort en god jobb, og forslag til nytt styre er klart på forhånd. Vi tar sikte på en rask gjennomføring av møtet, slik at musikantene kan gå tilbake til øvelsen.

Dokumenter til årsmøtet:

2014-2015 – BSM, Årsrapport uniformsavdelingen
Arsrapport HK 2014-2015 (5)
Budsjett 2015-2016
Innkalling årsmøte 2015 (1)
Revidert-regnskap-2014_2015-1
Styrets-årsberetning-2014-2015 (2)
Styrets-årsberetning-2014-2015 (3)
Utdrag av vedtektene
Valgkomiteens-innstilling-2015
ÅRSMELDING INSTRUMENTFORVALTNING 2014-2015
Årsrapport AK 2014-2015
Årsrapport JK 2014-2015 (1)